Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Mikä yhteiskunnassa sairastuttaa?

Yksi vaaliteemoistani on ollut nuorten asiat ja jaksaminen, johon liittyy erityisesti mielenterveyspuoli. Nyt kun olen kiertänyt monta viikkoa viikoittain eri paikkakunnilla jututtamassa ihmisiä vaaliteltoilla, niin aihe näyttää olevan todellakin ajankohtainen. Sen verran moni asian ottaa esille ja myös yksityisviesteillä asian tiimoilta on lähestytty. Yhtään kaunistelematta meillä on käsissämme mielenterveyskriisi, joka vaikuttaa nuoriin isosti. Tarvitaan siis konkreettisia keinoja asian parantamiseksi. Hyvien mielenterveyspalveluiden tulisi olla jokaisen oikeus. Laadukkaat, saavutettavat ennaltaehkäisevät palvelut ovat avainasemassa, sekä jo syntyneiden ongelmien hoitoon keskittyvät palvelut.

Kaikki lähtee siitä, että perusterveydenhuolto on pidettävä kunnossa. Perusterveydenhuollon osaamista ja moniammatillisuutta on lisättävä, koska se on tärkeimpiä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Riittävä rahoitus on siis taattava. Suuri ongelma lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa erikoissairaanhoidon näkökulmasta on se, että lieväoireiset kuormittavat erikoissairaanhoitoa, vaikka oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla heidät voisi hoitaa jo perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollosta puuttuvat hoitopolut, riittävät resurssit, rakenteet ja koordinaatio lasten auttamiseksi. Ei saa olla myöskään niin, että vain osalla on varaa esim. kuntoutuspsykoterapiaan. Siihen saa Kelan tuen, mutta on silti monelle liian kallis. Taloudelliset syyt johtavat siihen, että käyntejä joudutaan harventamaan tai ei hakeuduta ollenkaan hoitoon. Mielestäni kuntoutuspsykoterapia pitäisi olla maksutonta pienituloisille.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Mielenterveyspalveluiden keskeinen yhdenvertaisuusongelma on, että palveluita saa varmimmin tällä hetkellä rahalla. Avun saanti on siis aivan liikaa sidoksissa taloudelliseen tilanteeseen ja myös alueelliset erot eli hoidon saatavuus on liikaa kiinni asuinpaikasta. Mikäli nuori sairastuu esim. masennukseen niin sellainen vaikuttaa koko perheeseen ja arjen pyörittäminen käy haasteelliseksi. Huoli on suuri lapsesta. Tällöin koko lähipiiri voi tarvita tukea. Ajoissa aloitetulla tuella voidaan ennaltaehkäistä läheisten uupumista. Perustason mielenterveyspalvelut ovat olleet valtaosissa kuntia ja kuntayhtymiä aliresursoituina. Lisäksi ongelma on myös perustason palveluiden pirstaloituminen kouluterveydenhuoltoon, oppilashuoltoon, perhekeskuksiin ja sosiaalihuoltoon, erityisesti lastensuojeluun eikä näiden välillä usein kommunikaatio toimi tarpeeksi hyvin. Nyt kun sote pyörähtää käyntiin, niin on kiinnitettävä erityistä huomiota kuntien- ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön rajapintojen tunnistamiseksi, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi palvelujen väliinputoajaksi.

Merkittävä ongelma mielenterveyskeskusteluissa on se, että jumitetaan pelkkään terapian saatavuudesta puhumiseen.

Merkittävä ongelma mielenterveyskeskusteluissa on se, että jumitetaan pelkkään terapian saatavuudesta puhumiseen. Mikäli halutaan aidosti lisätä ihmisten hyvinvointia, pitäisi miettiä, että miksi ihmiset sairastuvat ja mikä se tässä yhteiskunnassa sairastuttaa. Me emme voi pistää yhteiskunnan rakenteellisten ongelmien, kuten nuorille asetettujen kohtuuttomien odotusten, riittämättömän toimeentulon, rasismin tai työelämän ongelmien ratkaisemista yksilöiden tai terapeuttien harteille. Nykyään työ- ja opiskeluelämä painottavat yhä enemmän itseohjautuvuutta, itsenäisyyttä ja tehokkuutta. Nuoret joutuvat kasvamaan liian ohuella tuella liian varhain, mahdollisuuksia itsensä etsimiseen on heikennetty ja pitkäaikaisen stressin kanssa kamppaillaan aivan liian kauan yksin eikä apua uskalleta hakea tai korjausta epäkohtiin.

Mielenterveyspolitiikassa pitää pureutua ja puuttua mielenterveyspalveluiden parantamisen lisäksi yhteiskunnan epäkohtiin, jotka sairastuttavat ihmisiä psyykkisesti. Esimerkkinä perustulon vaatiminen tai työajan lyhentäminen voi olla mielenterveyspolitiikkaa siinä missä terapian saatavuuden parantaminenkin. Ennaltaehkäiseviä palveluita kunnissa ja hyvinvointialueilla voisi vahvistaa. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluilla on tässä oleellinen merkitys erityisesti pienituloisten lasten ja nuorten näkökulmasta. Olenkin seuraillut erittäin huolestuneena, kun kaksi suurinta oppositiopuoluetta ajaa kirjaimellisesti miljardien leikkauksia mutteivät kerro kohteita. Tuollaisia summia ei saada heikentämättä juurikin niitä tarpeellisia peruspalveluita. Nuorissa on meidän tulevaisuus, joten tätä asiaa ei pidä laiminlyödä.

Matti Luonuansuu

Kirjoittaja on Vasemmiston eduskuntavaaliehdokas ja kunnanvaltuutettu Alavieskasta.

Kategoriat
Näkökulmat

Leikkaukset vaarantavat mielenterveytemme

Korkeat elintarvikkeiden hinnat, kohonneet lämmityskustannukset ja korkeat korot ovat ajamassa eläkeläiset, pienituloiset, pienyrittäjät, työttömät ja opiskelijat köyhyyteen. Lapsiperheköyhyys on jo kasvussa.

Valtiovarainministeriön jokin aika sitten esittelemässä listassa on leikkauskohteita, jotka lisäisivät eriarvoisuutta ja syventäisivät köyhyyttä: lapsilisän yksinhuoltaja- ja sisarkorotuksista luopuminen, perhevapaakorvauksista luopuminen ja työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen. Säästölukujen takana on oikeita ihmisiä, joiden elämä voi suistua raiteiltaan, jos vähäistä toimeentuloa kavennetaan entisestään.

Köyhyys on yksi selkeä riskitekijä mielenterveysongelmien synnyssä. OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin yksitoista miljardia euroa. Summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta. 53,2 prosenttia suomalaisten työeläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Näiden tietojen valossa on helppo ymmärtää, että leikkaukset pahentaisivat tilannetta ennestään. Mutta jos investoisimme, se voisi maksaa itsensä jopa takaisin.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Mielenterveyspalveluihin panostaminen auttaisi mielenterveyden ongelmista kärsiviä kuntoutumaan työelämään ja tämä taas kohentaisi valtion taloutta. Psykiatrisen hoidon jonoja on saatava purettua ja on pyrittävä ennaltaehkäisevään työhön niin, että saadaan ongelmat ratkottua jo aikaisessa vaiheessa tai ehkäistyä ongelmien syntyminen hyvissä ajoin. Psykoterapeuttikoulutus on säädettävä maksuttomaksi, jotta opintoihin voivat hakeutua kaikki varallisuudesta riippumatta. Usein päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat käsi kädessä, joten päihdepalveluita on kehitettävä ja sovitettava paremmin yhteen mielenterveyspalveluiden kanssa. Suurin tekijä mielenterveyden haasteiden vähentämisessä olisi mielestäni kuitenkin asenneympäristön muuttuminen suvaitsevaisemmaksi ja ymmärtäväisemmäksi. Ikävä kyllä se tuntuu tällä hetkellä valitettavan kaukaiselta, kun seuraa erinäisiä kirjoittelupalstoja, sekä tiettyjen puolueiden köyhien kyykyttämisen linjaa.

Koulutus tuo turvaa köyhyydeltä. Päivätyössäni koulussa näen, mitä opetuksen arki on. Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen isoissa, moninaisissa ryhmissä on opetushenkilöstölle haaste. Konkreettinen ja aito oppimisen tuen tarjoaminen on heikkojen resurssien takia monessa koulussa haaveen tasolla. Tuen saamattomuus voi ajaa nuoren syrjäytymiseen ja mielenterveyden haasteisiin. Onneksi suuntaa on kuitenkin viime vuosina saatu jo käännettyä parempaan koulutuksen rahoituksen osalta. Nykyisen hallituksen hyvää työtä koulutuksen kunnianpalautuksen tekemiseksi on jatkettava, eikä opiskelijoiden etuuksiin pidä tehdä leikkauksia. Koulujen opiskeluhuoltoa on vahvistettava laajasti mielenterveyspalveluiden osalta.

Nykyisen hallituksen hyvää työtä koulutuksen kunnianpalautuksen tekemiseksi on jatkettava, eikä opiskelijoiden etuuksiin pidä tehdä leikkauksia.

Vanhusten mielenterveysongelmia lisää huoli eläkkeen riittävyydestä, mutta myös pelko siitä, saako riittävää hoitoa ja hoivaa, kun omat voimat eivät enää riitä. Omaishoitajat ovat äärimmäisen tiukoilla, eivätkä liian vähillä resursseilla toimivat hoivayksiköt ja kotihoito selviä velvoitteistaan. Siinä kärsivät sekä hoitajat että hoidettavat. On siis syytä ryhtyä toimenpiteisiin, jotta julkisten palveluiden maine hyvinä työpaikkoina saadaan palautettua lisäämällä resursseja ja parantamalla työoloja.

On meidän ja läheistemme etu, että hyvinvointivaltiossa julkiset palvelut ovat tasa-arvoisesti kaikille tarjolla. Panostukset mielenterveyteen ja koulutukseen hyödyttävät myös yhteiskuntaa vähenevien terveys-, sosiaali- ja eläkemenojen sekä paranevan työllisyyden ja kasvavien verotulojen muodossa.

Piia Kilpeläinen-Tuoma

Kirjoittaja on perheenäiti sekä kasvatustieteen ja hallintotieteiden maisteri, joka työskentelee perusopetuksen ja lukion rehtorina Pellossa. Hän on myös vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu, aluehallituksen jäsen sekä eduskuntavaaliehdokas.

Kategoriat
Näkökulmat

Ilmasto ei odota!

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suuria ja merkittäviä, kaikkien meidän tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Suomessa parhaillaan oikeistopuolueet puhuvat valtavan velkataakan jättämisestä tuleville sukupolville, mutta itse kääntäisin huomion valtion velasta ilmastokriisiin ja luontokatoon. Millaisen planeetan me haluamme jättää tuleville sukupolville? Vuosi 2022 oli Suomessa 0,9 astetta lämpimämpi kuin pitkiin aikoihin mittaushistoriassa. Maapallon keskilämpötila nousee pian 1,5 asteen rajan yli ja sillä tulee olemaan peruuttamattomia vaikutuksia. Voisi ajatella, että jos haluat lapsillesi inhimillisemmän elämän mahdollisuuden, olet luonnonsuojelun ja ilmastokriisin torjumisen puolella.

Uutisista saamme seurata eri puolilla maailmaa tapahtuvia luonnonkatastrofeja, joissa ihmisiä menehtyy, kodit ja elinkeinot katoavat hetkessä. Maataloustutkijoiden mukaan jokainen lämpöasteen nousu ilmastossa syö 10 prosenttia maailman viljasadosta, kolmen asteen lämpötilan nousu syö ravinnon tuotantoa 30 prosenttia. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että maankäyttösektori Suomessa on kääntynyt nieluista päästölähteeksi.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Vasemmistoliiton ohjelmissa on onneksi valtavasti erilaisia toimia, miten voimme omalta osalta olla pelastamassa luontoa ja ilmastoa.

Suomen tulee suojella valtion kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät. Nykyiset ohjelmat, Metso ja Helmi, ovat hyviä ohjelmia, mutta ongelmana on rahoituksen puute. Yksityiset metsänomistajat haluavat olla mukana suojelemassa metsiä, mutta ohjelmien rahoitus ei ole riittävä. Siksi rahoitusta tulee nostaa prosentuaalisesti vähintään puoleen prosenttiin BKT:sta.

Suomessa tulisi ennallistaa 30 prosenttia luonnosta luonnonmukaiseen tilaan. Metsien lisäksi tulee ennallistaa vesistöjä. Vesistöjen ja virtavesistöjen luonnollisia elinympäristöjä on palautettava luonnonmukaiseen tilaan. Tällä hetkellä vesistöjen huono kunto haittaa myös kalastajien elinkeinon harjoittamista. Myös kaupungeissa on otettava ennallistaminen huomioon esimerkiksi rakentamalla luontoa rakennetun ympäristön lomaan. Pohjois-Suomen osalta suojelutilanne on kohtalainen, asia koskee erityisesti Etelä-Suomen metsiä.

Maatalouden tuet tulee kohdistaa uudestaan niin, että ne kannustavat toimimaan luonnon ja ympäristön kannalta kestävästi myös ruoantuotannon osalta. Myös vesilaki sekä kaivoslaki tulee uudistaa.

Myös eläimet ja niiden oikeudet tulee ottaa huomioon määrittäen eläimet eläviksi olennoiksi, eikä rinnastaa niitä omaisuuteen tai esineeseen. Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua. Turkistarhaus on menneisyyden toimiala, eikä sille ole enää sijaa nykymaailmassa. Onneksi nykyinen hallitus linjasi, ettei turkistarhaukselle enää myönnetä valtion avustuksia. Samaan aikaan kun ala kuihtuu ja toivon mukaan loppuu pian, on pidettävä huoli, etteivät tarhaajat jää tyhjän päälle.

Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua.

Eläinten suojelua ja valvontaa voidaan parantaa lisäämällä lakiin eläinsuojeluasiamiehen ja eläinpoliisin virat. Lisäksi on lisättävä poliisin, rajavartiolaitoksen, tuomioistuinten ja erävalvonnan eläinsuojelun koulutusta. Eläinsuojelulakia on kehitettävä eläinten itseisarvon tunnistamisessa ja kiellettävä liikkumista estävät rakenteet, kuten porsitushäkit. Kaikki eläimille aiheutuva turha kärsimys tule kieltää, kuten haitallinen jalostustoiminta, eläinkokeet siltä osin, kuin on vaihtoehtoisia tapoja toimia. Eläinkokeita saisi tehdä vain lääketieteessä, jos muita tapoja ei ole. Eläinten hyvinvointi on siirrettävä ympäristöministeriöön, luonnonvaraisille eläimille, myös suurpedoille on taattava mahdollisuus elää lajille ominaista elämää osana ekosysteemiä. Uhanalaisten lajien metsästys on ehdottomasti kiellettävä.

Ympäristövaikutukset ja eläinten oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Vasemmistoliitto voi toimia tässä suunnannäyttäjänä. Tehdään yhdessä reilumpi huominen kaikille, ei harvoille!

Juha-Matti Mustonen

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas, puoluevaltuutettu sekä Pohteen Vasemmiston aluevaltuustoryhmän avustaja Oulusta.