Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Stoppi Talvivaaran purkuputkelle

Talvivaaran suunnitelma jätevesien purkuputkesta Nuasjärveen on järjenvastainen. Vesistöjen saastuttaminen ei ole kenenkään etu. Tämä pitäisi saada jo taottua hanketta ajavien tajuntaan.

Tähän mennessä on tullut selväksi, ettei Talvivaara-yhtiö pysty noudattamaan ympäristölupansa ehtoja. Yhtiö on hakenut jatkuvasti poikkeuksia ympäristöluvan päästörajoituksiin. Tästä huolimatta ympäristöluvan ehdot ovat tulleet toistuvasti vastaan.

Purkuputken ympäristövaikutukset täytyy ehdottomasti arvioida YVA-menettelyn mukaisesti. Talvivaaran biokemiallinen prosessi on ainutlaatuinen eikä sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia voida verrata mihinkään muuhun teolliseen tuotantoon. Talvivaaran jätevesipäästöt kuormittavat kaivosalueen ympäröiviä vesistöjä sulfaatilla, mangaanilla, natriumilla ja uraanilla. Näiden kemikaalien vaikutukset vesistöön ja ympäristöön on selvitettävä perusteellisesti.

 

Kansalaisten huolta on kuultava.

Talvivaaran konkurssipesän suunnittelema purkuputki kaivoalueelta Nuasjärveen olisi pituudeltaan lähes 20 kilometriä. Purkuputkessa kulkisi arviolta 7,5 miljoonaa kuutiota jätevettä vuodessa. Kolmen vuoden jälkeen jätevettä kulkisi vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota. Nikkelin bioliuotuksessa syntyvää sulfaattia valuisi järveen kolmena ensimmäisenä vuonna noin 30 000 tonnia vuodessa, tämän jälkeen noin 10 000 tonnia vuodessa.

Alueet asukkaat ovat oikeutetusti huolissaan purkuputkihankkeesta. Ympäristölupaan on jätetty Suomen oloissa ennätysmäärä muistutuksia, tähän mennessä noin 500.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon jätetyissä muistutuksissa ja lausunnoissa ollaan huolissaan Nuasjärven talousveden laadusta ja virkistyskäytöstä. Vastustajien joukossa on myös Nuasjärven kalastajia, jotka haluavat pitää järven kalat syömä- ja myyntikuntoisina.

 

Miten käy oululaisten juomaveden?

Putkiputkisuunnitelma vaikuttaa toteutuessaan myös Oulun kaupungin raakaveden hankintaan. Tällä hetkellä lähes 150 000 oululaisista juo päivittäin Oulujoesta otettua vettä. Sekä Nuasjärven että Oulujärven vedet johtavat Oulujokeen.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa kaupungin turvaamaan vedenhankinnan myös häiriötilanteissa. Tästä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi kehotuksen Oulun kaupungille joulukuussa. Kehotuksen mukaan Oulun kaupungin on varmistettava vedenhankintansa toukokuun loppuun mennessä.

Oulun Vedellä on hoidettava vastuunsa kaupunkilaisten laadukkaan ja riittävän vesijohtoveden saannista. ELY-keskus on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät Oulun varavesilähteet riitä kuin aivan välttämättömiin tarpeisiin, kuten sairaaloihin. Oulun on joka tapauksessa siirryttävä pintavedestä pohjaveden käyttöön. Tähän on löydettävä kestävä ratkaisu.

 

Martti Korhonen
Kirjoittaja on oululainen vasemmistoliiton kansanedustaja.